De standpunten over armoede in de Tweede Kamer

Kies een standpunt in de menubalk en klik dan op het logo van een partij.

Informatie uit het regeerakkoord over armoede.

Terugdringen van schulden en armoede.
Eén op de tien huishoudens heeft problematische schulden. Daarnaast loopt een grote groep het risico om problematische schulden te krijgen. Het kabinet wil het aantal mensen met problematische schulden terug dringen en mensen met schulden effectiever te helpen.

 • Schuldhulpverlening is en blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Via programmatische afspraken wenst het kabinet met gemeenten tot een vernieuwende schuldenaanpak en een verbeterd schuldhulpverleningstraject te komen. Hierbij kunnen de volgende thema’s aan bod komen: 
  o Verbeteren van de (toegang tot) schuldhulpverlening, met kortere wachttijden.
  o Beter samenwerken met andere partijen om onnodig oplopen van schulden te voorkomen.
  o Voorkomen van uithuisplaatsingen, zeker als daar kinderen bij betrokken zijn.
  o Ruimte geven aan gemeenten om op lokaal niveau met vernieuwende aanpakken en maatwerk te experimenteren.
 • De overheid heeft als schuldeiser een bijzondere verantwoordelijkheid om onnodige vergroting van schulden te voorkomen. De overheid dient de beslagvrije voet te respecteren. Om escalatie van schulden te voorkomen, wordt meer ingezet op direct contact met schuldenaren. De stapeling van boetes vanwege te laat betalen en bestuursrechtelijke premies wordt gemaximeerd. Mogelijkheden voor betalingsregelingen worden uitgebreid.
 • Bij incasso worden misstanden effectiever bestreden. De maximale incassokosten die in rekening mogen worden gebracht, worden gehandhaafd en er wordt bezien of het minimumbedrag omlaag kan. Er komt een incassoregister waarin incassobureaus worden opgenomen, die voldoen aan eisen met betrekking tot oprichting, bedrijfsvoering en opleiding. Indien een incassobureau te vaak de fout ingaat, wordt het beboet en verliest het de registratie.
 • Excessen in kredietverlening zullen worden tegengegaan, net als verdienmodellen waarbij hoge rentes mensen in de problemen brengen en de kosten van wanbetaling op de samenleving worden afgewenteld. 
 • De juridische afhandeling van schulden wordt verbeterd. Schuldeisers dienen eerst de mogelijkheden van een betalingsregeling te onderzoeken voor een zaak voor de rechter wordt gebracht. Er komt een experiment met een schuldenrechter, die alle zaken van een schuldenaar geconcentreerd behandelt. Gemeenten krijgen een adviesrecht in de gerechtelijke procedure rondom schuldenbewind.
 • Met gemeenten en erkende vrijwilligersorganisaties wordt gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk van vrijwilligersprojecten gericht op schuldhulp en financiële begeleiding. 
 • Het kabinet zal extra middelen beschikbaar stellen voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede – in het bijzonder onder kinderen.

Ons standpunt over armoede.

cda-logo-150x150 sp  GroenLinks pvda partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small denk2


Wat doen wij tegen armoede?

denk2 cu-logo_380  logo_50plus D66 sgp pvv2 cda-logo-150x150 sp  GroenLinks pvda partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small


Geen standpunt, geen informatie

vvd forum-voor-democratieimages


Info Rijksoverheid Twitter

deze pagina is gemaakt of aangepast op  12-11-2018

Advertenties